loading

Ανακοινώσεις
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΤΟΧΟΙ

Αποστολή σελίδας σε φίλο  

Κεντρικός στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι: η βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη της περιοχής, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων με τη συμμετοχή του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου, προκειμένου να καταστεί ένας ελκυστικός τόπος διαβίωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής παρέμβασης και ιδιαίτερα τα κοινωνικο-οικονομικά της χαρακτηριστικά, τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών παρεμβάσεων των Β΄ και Γ΄ Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης στην περιοχή, τα πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές που την αφορούν, τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ και του ΠΑΑ, καθώς και του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, είναι φανερό ότι το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Κρήτη – Πράσινη Ανάπτυξη», μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης,
προσδίδοντας προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά οφέλη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

Μέσω του προγράμματος προωθείται μια αναπτυξιακή στρατηγική η οποία:

 • λαμβάνει υπ’ όψη τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της περιοχής παρέμβασης
 • αξιοποιεί τους υπάρχοντες οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτισμικούς πόρους
 • αξιοποιεί τα υπάρχοντα και δημιουργεί νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ιδιαίτερα στον τομέα της πράσινης δραστηριότητας
 • δημιουργεί προϋποθέσεις συγκράτησης του πληθυσμού αλλά και προϋποθέσεις προσέλκυσης μίας κρίσιμης μάζας δυνητικών επισκεπτών
 • σέβεται το φυσικό περιβάλλον και δρα θετικά προς τις όμορες περιοχές
 • συνεκτιμά τις υπάρχουσες αλλά και τις επερχόμενες επιπτώσεις των εξωγενών παραγόντων, ιδίως αυτές που σχετίζονται με την περαιτέρω έκθεση της τοπικής οικονομίας στις δυνάμεις της αγοράς και τη πιθανή σταδιακήμείωση των αναπτυξιακών κινήτρων στο απώτερο μέλλον
 • στηρίζεται στη δραστηριοποίηση και συνεργασία των τοπικών φορέων αλλά και την ενεργή συμμετοχή του τοπικούανθρώπινου δυναμικού
 • προωθεί διαφοροποιημένους αναπτυξιακούς στόχους, με βάση τα χαρακτηριστικά, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα καιτις αδυναμίες συγκεκριμένων εστιών-πόλων ανάπτυξης, αποσκοπώντας στη διάχυση της ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης
 • λειτουργεί προσθετικά και συμπληρωματικά στον αναπτυξιακό προγραμματισμό, τις εθνικές και Ευρωπαϊκέςπολιτικές που αφορούν την περιοχή παρέμβασης.
 • υπερβαίνει την αποσπασματικότητα στον σχεδιασμό και υιοθετεί μία ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσέγγιση καιτην εφαρμογή συνδυασμένων παρεμβάσεων, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες


Αναλυτικότερα το πρόγραμμα στοχεύει σε συνδυασμό και με τις δράσεις του ΕΣΠΑ και του ΠΑΑ:

 1. Στην αναστροφή των αρνητικών δημογραφικών τάσεων στην περιοχή.
 2. Στην ανάσχεση των αρνητικών ρυθμών ανάπτυξης.
 3. Στην αναστροφή της πληθυσμιακής αιμορραγίας με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
 4. Στην «μεγέθυνση» της τοπικής οικονομίας με την στήριξη «επιχειρηματικών» δράσεων τοπικής εμβέλειας.

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από άξονες και μέτρα που αφορούν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και μέσα από δράσεις αναβάθμισης των βασικών υποδομών, κοινωνικών υπηρεσιών, αναζωογόνησης και δημιουργίας ελκυστικών χωριών, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του προώθησης εναλλακτικού τουρισμού.

Στο παραπάνω  πλαίσιο, το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα συνιστά μια δέσμη παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη, στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Στόχος είναι η δημιουργία μιας «ανταγωνιστικής κοινωνίας-οικονομίας» σε τοπική κλίμακα, που θα ενδυναμώνει τις προοπτικές για ευημερία στον πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης.

Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος προωθούν ολοκληρωμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις, οι οποίες θα διαχέονται σε όλη την περιοχή παρέμβασης και θα λειτουργούν συμπληρωματικά και προσθετικά με άλλες παρεμβάσεις εντός και πλησίον της περιοχής παρέμβασης, με σκοπό την δημιουργία μίας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής.

Στρατηγικός Στόχος 1
Ο πρώτος στρατηγικός στόχος αφορά στην επίτευξη περιβαλλοντικής ισορροπίας, δια μέσου της προστασίας και της ανάδειξης των περιβαλλοντικών στοιχείων της περιοχής και στην ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

(Ο στόχος αυτός σχετίζεται κυρίως με τον 1ο και 2ο Άξονα του προγράμματος).

Στρατηγικός Στόχος 2
Δεύτερος στρατηγικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μέσω της βελτίωσης των υποδομών, της εξυπηρέτησης του πολίτη, της επίτευξης κοινωνικής ισορροπίας και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή παρέμβασης. (Ο στόχος αυτός σχετίζεται κυρίως με τον 1ο και 3ο Άξονα του προγράμματος).

Στρατηγικός Στόχος 3
Ο τρίτος στρατηγικός στόχος αφορά στην ισόρροπη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στην αύξηση των εισοδημάτων και της απασχόλησης, στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, στην ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας αποσκοπώντας στην υπέρβαση των αρνητικών  επιπτώσεων  που έχουν εμφανιστεί ή αναμένεται να εμφανιστούν στη περιοχή λόγω των διαρθρωτικών μεταβολών στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα όμως ο στόχος αυτός εμπεριέχει όχι μόνο το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας αλλά και αυτό της κοινωνικής συνοχής και του περιορισμού της απομόνωσης κοινωνικών ομάδων και χωρικών εστιών ανάπτυξης. (Ο στόχος αυτός σχετίζεται κυρίως με τον 4ο Άξονα του προγράμματος).

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD - LEADER


Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Ψηλορείτη


GEO-IN


EMBLEMATIC


RIS3Crete


Δες ποιό πρόγραμμα υλοποιείται στον τόπο σου


Δομές Στήριξης - ΚΕΦΥ ΚΡΗΤΗΣ


ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  Ο.Τ.Α
Δραστηριότητες του Αναπτυξιακού φορέα της ευρύτερης περιοχής του Ορεινού Ογκου του Ψηλορείτη.
 Τηλέφωνο επικοινωνίας Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2834031402, 2834031793