loading

Ανακοινώσεις
ΤΟΠΕΚΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Αποστολή σελίδας σε φίλο  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

Α. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΤΕ ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Για να μπορείτε να συμμετάσχετε στο τοπικό σχέδιο δράσης πρέπει
α) να είστε άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας, και
β) να ανήκετε σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες ευάλωτων ομάδων:

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια 

Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).[Δείτε το τελευταίο δελτίο τύπου της  ΕΛ.ΣΤΑΤ., όπου καθορίζεται το εκτιμώμενο όριο φτώχειας]

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 

Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες)  και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Για τη συγκεκριμένη ομάδα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες 

Μετανάστες : Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς “οικονομικής μετανάστευσης”. Η έννοια του οικονομικού μετανάστη περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών. Για τη συμμετοχή τους απαιτείται άδεια παραμονής σε ισχύ.

Πρόσφυγες : Τα άτομα εκείνα που εγκατέλειψαν τη χώρα προέλευσής τους για λόγους πολιτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή λόγους εθνικότητας και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτή διότι απειλούνται με διωγμό. Τα άτομα της εν λόγω ομάδας θα πρέπει να έχουν αναγνωρισμένη προσφυγική ιδιότητα.
 
Παλλινοστούντες : Τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος (κυρίως από την πρώην ΕΣΣΔ ή άλλη ανατολική χώρα).

Άτομα με αναπηρία. 

Νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων,  άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα 
Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.
 
 
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
 
Εάν ανήκετε σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες και πληροίτε ταυτόχρονα τις ανάλογες προϋποθέσεις, τότε θα μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση.
 
Για την έναρξη της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων θα ενημερωθείτε σε σύντομο χρονικό διάστημα με την χρήση κάθε πρόσφορου μέσου.
 
 
 
 
Υπεύθυνη για πληροφορίες κα Εύη Βρέντζου
 
τηλέφωνα : 2834031793, 2834031402, 2834031606, 2834020306
φαξ      : 2834031058
Email    : topeko@akomm.gr
ιστοσελίδα : www.akomm.gr
 
 
 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD - LEADER


Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Ψηλορείτη


GEO-IN


EMBLEMATIC


RIS3Crete


Δες ποιό πρόγραμμα υλοποιείται στον τόπο σου


Δομές Στήριξης - ΚΕΦΥ ΚΡΗΤΗΣ


ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  Ο.Τ.Α
Δραστηριότητες του Αναπτυξιακού φορέα της ευρύτερης περιοχής του Ορεινού Ογκου του Ψηλορείτη.
 Τηλέφωνο επικοινωνίας Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2834031402, 2834031793