loading

«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»

Αποστολή σελίδας σε φίλο  

Στην διαδικασία της οριστικής έγκρισης βρίσκεται το τοπικό σχέδιο δράσης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ" που κατατέθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ν.Ρεθύμνου "Δίκτυο Αλληλεγγύης" στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»  

Το τοπικό σχέδιο δράσης αξιολογήθηκε προς χρηματοδότηση με το ποσό των 530.000 € και θα υλοποιηθεί έως στις 30-6-2014. 

Ηδη έχει συσταθεί η αναπτυξιακή σύμπραξη και έχει υποβληθεί η αναμορφωμένη πρόταση προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού σχεδίου είναι τα γεωγραφικά όρια του Νομού Ρεθύμνης (Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης).

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ν.Ρεθύμνου "Δίκτυο Αλληλεγγύης" είναι  αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού και ιδρύθηκε αποκλειστικά για την υποβολή και υλοποίηση του τοπικού σχεδίου δράσης.

Οι εταίροι της αναπτυξιακής σύμπραξης είναι όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου και Ρεθύμνης) καθώς και οι παρακάτω φορείς :
 
το ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε  ΟΤΑ, που έχει και τον ρόλο του συντονιστή εταίρου, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνης, το Σωματείο ΑΜΕΑ του Ν.Ρεθύμνης, ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ν.Ρεθύμνης, o Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εναλλακτικού Τουρισμού, το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ–ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ και το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ.

Το τοπικό σχέδιο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης. 

Στόχος είναι η δημιουργία 65 θέσεων απασχόλησης και 15 επιχειρήσεων, εκ των οποίων 5 στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. 

Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας και να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες :

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια 

Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 

Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες)  και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Για τη συγκεκριμένη ομάδα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες 

Μετανάστες : Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς “οικονομικής μετανάστευσης”. Η έννοια του οικονομικού μετανάστη περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών. Για τη συμμετοχή τους απαιτείται άδεια παραμονής σε ισχύ.

Πρόσφυγες : Τα άτομα εκείνα που εγκατέλειψαν τη χώρα προέλευσής τους για λόγους πολιτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή λόγους εθνικότητας και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτή διότι απειλούνται με διωγμό. Τα άτομα της εν λόγω ομάδας θα πρέπει να έχουν αναγνωρισμένη προσφυγική ιδιότητα.
 
Παλλινοστούντες : Τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος (κυρίως από την πρώην ΕΣΣΔ ή άλλη ανατολική χώρα).

Άτομα με αναπηρία. 

Νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων,  άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα 
Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.
 
 
Αμέσως μετά την οριστική έγκριση θα υπάρξει ενημέρωση των δυνητικά ωφελούμενων αλλά και άλλων κοινωνικών και επιχειρηματικών φορέων. Τα άτομα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για την επιλογή τους.

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα έχουν συμβουλευτική υποστήριξη και θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης ανάλογο με το είδος της απασχόλησης στο οποίο θα ενταχθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον συντονιστή εταίρο ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε  ΟΤΑ.

Υπεύθυνη για πληροφορίες κα Εύη Βρέντζου
 
τηλέφωνα : 2834031793, 2834031402, 2834031606, 2834020306
φαξ      : 2834031058
Email    : topeko@akomm.gr
ιστοσελίδα : www.akomm.gr
 
 
 


ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD - LEADER


Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Ψηλορείτη


GEO-IN


EMBLEMATIC


Δες ποιό πρόγραμμα υλοποιείται στον τόπο σου


Ψηφιακό αποθετήριο Γεωπάρκου Ψηλορείτη


ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  Ο.Τ.Α
Δραστηριότητες του Αναπτυξιακού φορέα της ευρύτερης περιοχής του Ορεινού Ογκου του Ψηλορείτη.
 Τηλέφωνο επικοινωνίας Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2834020306, 2834031606, 2834031793