loading

Προκηρύξεις
1η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στήριξης για Ιδιωτικά Έργα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΑΕ ΟΤΑ (Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020») , καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους (αιτήσεις στήριξης)
Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ με έναρξη την 13η Μαρτίου 2019 και ώρα 13.00  και λήξη της προθεσμίας την 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00


Δημοσιεύτηκε την 01-03-2019


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο GEO-IN
Το ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Σήμανση και Βελτιωτικές Παρεμβάσεις Γεωπάρκου Ψηλορείτη» του έργου ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS¨(ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GEO-IN ), συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» στο οποίο συμμετέχει το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ως Κύριος Δικαιούχος. 


Δημοσιεύτηκε την 04-02-2019


Ανακοινώσεις
LEADER (αξoνας 4 του ΠΑΑ 2007-2013)

Αποστολή σελίδας σε φίλο  

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ LEADER

Η επιτυχία της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER ήταν τέτοια ώστε από την νέα προγραμματική περίοδο, όλα τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να περιλάβουν στα Εθνικά επιχειρησιακά τους σχ έδια προγράμματα τα οποία  βασίζονται στην προσέγγιση LEADER.

Στην Ελλάδα αυτό εφαρμόζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  2007-2013. Συγκεκριμένα η προσέγγιση LEADER αφορά τον άξονα 4 του επιχειρησιακού προγράμματος, ο οποίος περιέχει δράσεις των αξόνων 1 και 3.

Η προσέγγιση  LEADER δηλαδή αποτελείται από δράσεις που υπάρχουν στον άξονα 1(μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής) και στον άξονα 3 (διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής)

Αυτό που την διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους άξονες του ΠΑΑ είναι ότι συνεχίζει να έχει χαρακτηριστικά όπως  η χωρική προσέγγιση, η από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, ο ολοκληρωμένος και πολυτομεακός χαρακτήρας τω δράσεων κ.α.

Η επιλογή των τοπικών προγραμμάτων καθώς και των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), έγινε όπως και στην LEADER+ , με διαγωνισμό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η επιλογή έγινε ήδη από τον Απρίλιο . Έχουν επιλεγεί 41 ΟΤΔ (δες ποιες είναι) μεταξύ των οποίων και η εταιρία μας.

Το Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  ΟΤΑ , έχει επιλεγεί βάσει ενός τοπικού σχεδίου ανάπτυξης (με τίτλο : «Ψηλορείτης, Ο Μύθος Εμπνέει την Ζωή»)  το οποίο περιέχει συγκεκριμένες δράσεις που αποτυπώνουν την στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής του Ψηλορείτη, όπως καθορίστηκαν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία γενικότερα.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του τοπικού σχεδίου που υπέβαλλε η εταιρία μας ανέρχεται σε όρους Δημόσιας Δαπάνης στο ποσό των 6.750.000 €

Το είδος των δράσεων, η επιλεξιμότητα των δαπανών κ.α., στηρίζονται στο ενιαίο πλαίσιο που διέπει όλον άξονα 4 , έχουν καθορισθεί από το ΥΠΑΑΤ και έχουν εγκριθεί από τη  ΕΕ.

Στην περιοχή που εφαρμόζεται το leader (εκτός των ΔΔ του Δήμου Τυμπακίου)  θα εφαρμοσθούν και τα ΟΠΑΑΧ (ο άξονας 3)

Η εταιρία μας θα προσπαθήσει μέσα από ιδιαίτερο χώρο στην ιστοσελίδα της να παρέχει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή αποτελεσματική και αποδοτική απορρόφηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ LEADER

 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD - LEADER


Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Ψηλορείτη


GEO-IN


EMBLEMATIC


RIS3Crete


Δες ποιό πρόγραμμα υλοποιείται στον τόπο σου


Δομές Στήριξης - ΚΕΦΥ ΚΡΗΤΗΣ


ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  Ο.Τ.Α
Δραστηριότητες του Αναπτυξιακού φορέα της ευρύτερης περιοχής του Ορεινού Ογκου του Ψηλορείτη.
 Τηλέφωνο επικοινωνίας Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2834031402, 2834031793