loading

Αποτελέσματα

Αποστολή σελίδας σε φίλο  

Παρακάτω εμφανίζονται τα αποτελέσματα του προγράμματος ανά κατηγορία.

 

Αγροτουρισμός

Μικρές Επιχειρήσεις

Ενέργειες Πιστοποίησης και Δικτύωσης

Φυσικό Περιβάλλον

Αγροτική Κληρονομιά - Πολιτιστικά Κέντρα

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Ενέργειες Προβολής

Συνεργασίες

Το..Plus  του τοπικού μας σχεδίου


 

Αγροτουρισμός

Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού συμβάλλει αποφασιστικά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας  καλλιεργώντας  τις συνθήκες για τη δημιουργία  συμπληρωματικού εισοδήματος και την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων μέσα από την αλληλεπίδραση με τους άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση και διαφοροποίηση του αγροτουριστικού προϊόντος της περιοχής,  στη συμπλήρωση της δυναμικότητάς της, στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
Τα έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο της κατηγορίας του Αγροτουρισμού  αφορούν τη δημιουργία και εκσυγχρονισμό καταλυμάτων, χώρων εστίασης, επισκέψιμων αγροκτημάτων, γραφείων εσωτερικού τουρισμού, κατασκηνωτικών κέντρων, μικρών συνεδριακών χώρων κ.α.
Στην κατηγορία Αγροτουρισμός συνολικά εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν 29 επενδυτικά σχέδια.

Αναλυτικός Κατάλογος Εργων

 

 

Μικρές Επιχειρήσεις 

Οι μικρές επιχειρήσεις, τόσο του τομέα της μεταποίησης όσο και του τομέα των υπηρεσιών, αποτελούν μια σημαντική παράμετρο της τοπικής οικονομίας της περιοχής του Ψηλορείτη.
Ένα μεγάλος αριθμός από αυτές τις επιχειρήσεις  δραστηριοποιείται στη μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής παράγοντας ποιοτικά προϊόντα. Μέσα από το τοπικό πρόγραμμα ενισχύονται δράσεις που εκσυγχρονίζουν και βελτιώνουν τις υφιστάμενες βιοτεχνικές δραστηριότητες και δημιουργούν νέες, βελτιώνουν την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στη δημιουργία συλλογικών σχημάτων και τοπικών δικτύων.
Στην κατεύθυνση αυτή ενισχύθηκαν επενδύσεις δημιουργίας και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων παραγωγής εξοπλισμού για κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομικών προϊόντων,  αρτοσκευασμάτων, εμφιάλωσης νερού, ελαιολάδου, παραδοσιακών τεχνών κ.α.  
Σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία παίζουν επίσης οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην μείωση της «ψαλίδας» των παρεχόμενων υπηρεσιών ανάμεσα στα αστικά κέντρα και στην ύπαιθρο. Στην κατεύθυνση αυτή ενισχύθηκαν επιχειρήσεις όπως λογιστικά και τεχνικά γραφεία, παιδικοί σταθμοί, καινοτόμες δομές ψυχαγωγίας, πλυντήρια αυτοκινήτων κ.α.
Στο πλαίσιο της κατηγορίας των μικρών επιχειρήσεων εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν 28 επενδυτικά σχέδια.

Αναλυτικός Κατάλογος Εργων

 

 

Ενέργειες Πιστοποίησης και Δικτύωσης

 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ψηλορείτη χαρακτηρίζονται από μικρό μέγεθος, ανεπάρκεια εξοπλισμού,  χαμηλή εξειδίκευση προσωπικού, αδυναμία πρόσβασης στις αγορές, έλλειψη συστημάτων πιστοποίησης (HACCP) κ.α. Οι περισσότερες όμως από αυτές τις επιχειρήσεις αξιοποιούν τις ποιοτικές  πρώτες ύλες του πρωτογενή τομέα  για την παραγωγή ανάλογων ποιοτικών προϊόντων όπως το τυρί, το ελαιόλαδο, τα διάφορα τοπικά γλυκά και αρτοσκευάσματα, το μέλι κ.α.
Η επιτυχής πρόσβαση αυτών των προϊόντων στην αγορά προϋποθέτει α) την ανάδειξη της ποιότητας των προϊόντων μέσω της εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου της επικινδυνότητας και β) την συνεργασία των επιχειρήσεων με την δημιουργία συλλογικών σχημάτων όπως είναι τα τοπικά δίκτυα, τα σύμφωνα ποιότητας κ.α. Η συνεργασία αυτή συνεισφέρει στην κοινή προβολή προϊόντων και υπηρεσιών, στην παροχή τεχνικής στήριξης κ.α.
Για την επίτευξη των σκοπών της συγκεκριμένης ενέργειας εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν  7 επενδυτικά σχέδια.

Αναλυτικός Κατάλογος Εργων

 

Φυσικό Περιβάλλον

Η περιοχή του ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ διαθέτει πλήθος αξιόλογων γεωφυσικών, ιστορικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών καθώς και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που χρήσουν προστασίας. Εξαιτίας αυτού ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής είναι ενταγμένο στο δίκτυο NATURA 2000. Παράλληλα όμως υπάρχει και η  περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω της μακρόχρονης ανθρώπινης παρουσίας στο βουνό.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχουν ξεκινήσει πολλές προσπάθειες τόσο από την Ομάδα Τοπικής Δράσης με την δημιουργία του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη όσο και από τους φορείς της περιοχής (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δήμοι, Περιβαλλοντικά κινήματα κ.λπ.) για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Στόχος της  ΟΤΔ μέσα από το τοπικό σχέδιο είναι αφενός η ανάδειξη και η αξιοποίηση  του φυσικού και γεωλογικού πλούτου  του Ψηλορείτη αλλά παράλληλα και η προστασία του, κυρίως μέσω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού. Ο στόχος αυτός υλοποιήθηκε μέσω της ενίσχυσης μικρών παρεμβάσεων που  σχετίζονται με την βελτίωση της πρόσβασης σε αξιόλογα σπήλαια και φαράγγια της περιοχής,  την αποκατάσταση καταφυγίων για την υποδοχή επισκεπτών, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την σήμανση μονοπατιών, την δημιουργία θέσεων θέας καθώς και την ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στο πλαίσιο της κατηγορίας υλοποιήθηκαν  9 παρεμβάσεις.


Αναλυτικός Κατάλογος Εργων

 

Αγροτική Κληρονομιά - Πολιτιστικά Κέντρα

Η γεωργία και η κτηνοτροφία ανέκαθεν αποτελούσαν την βασική παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής. Για τη διευκόλυνση της άσκησης αυτών των δραστηριοτήτων οι κάτοικοι κατασκεύαζαν κτίσματα ή άλλες κατασκευές με στόχο την εξυπηρέτηση τους, την αύξηση της παραγωγικότητας του πρωτογενή τομέα αλλά και την προστασία και επεξεργασία των παραγόμενων προϊόντων. Με την έλευση της τεχνολογικής ανάπτυξης σιγά-σιγά εγκαταλείφτηκαν όλα αυτά τα κτίσματα και πλέον σήμερα χαρακτηρίζονται ως μνημεία της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία χρήσουν  συντήρησης, ανάδειξης και αποκατάστασης.
Στόχος της παρούσας ενέργειας είναι η αποκατάσταση και ανάδειξη των  μνημείων και κτιρίων της αγροτικής κληρονομιάς της περιοχής όπως η ανάπλαση παλαιών κρηνών  και παραδοσιακών ελαιοτριβείων, η δημιουργία υπαίθριων μουσείων αγροτικών εργαλείων, η αποκατάσταση υπαίθριων θεάτρων, η δημιουργία πολιτιστικών κέντρων καθώς και η εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και η σήμανση σημείων που χαρακτηρίζουν τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής.
Στο πλαίσιο της κατηγορίας υλοποιήθηκαν  13 παρεμβάσεις.

Αναλυτικός Κατάλογος Εργων

 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Ο πολιτισμός, ο δεύτερος πυλώνας της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΟΤΔ, έχει πολλές παραμέτρους και εκφάνσεις. Μια από αυτές είναι και οι  πολύ σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε όλους τους Δήμους της περιοχής.  Στόχος της ΟΤΔ ήταν η στήριξη των πιο δημιουργικών και καινοτόμων εκδηλώσεων που ενώ εμπνέονται από το παρελθόν και τα ιδιαίτερα στοιχεία της τοπικής ταυτότητας αξιοποιούν ταυτόχρονα τα νέα καινοτόμα στοιχεία του σήμερα.
Στην κατεύθυνση αυτή ενισχύονται ενέργειες όπως πολιτιστικές εκδηλώσεις, η έκδοση ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου κ.λπ.
Στο πλαίσιο της κατηγορίας των πολιτιστικών εκδηλώσεων εντάχθηκαν 10 φορείς της περιοχής οι οποίες πραγματοποίησαν 24 εκδηλώσεις πολιτισμού.

Αναλυτικός Κατάλογος Εργων

 

Ενέργειες Προβολής

Η ομάδα από την προετοιμασία του τοπικού σχεδίου μέχρι τον ορισμό του θέματος συσπείρωσης σαν άμεσο στόχο έθεσε την προβολή της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη, μέσα από την προβολή του σημαντικότατου πολιτιστικού και φυσικού πλούτου που διαθέτει και την προώθηση των υψηλής ποιότητας παραγόμενων προϊόντων. Για να αναδειχθεί ο πλούσιος φυσικός και πολιτιστικός πλούτος της περιοχής του Ψηλορείτη αλλά και να καθιερωθεί  η περιοχή ως ένας ιδιαίτερος τουριστικός προορισμός απαιτείται η προβολή των συγκριτικών της και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.
Με δεδομένο ότι η περιοχή αποτελεί ενιαία χωρική ενότητα με κοινά χαρακτηριστικά για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η Ομάδα μέσω της παρούσας δράσης προχώρησε, για πρώτη φορά, στη δημιουργία του απαραίτητου έντυπο και ηλεκτρονικού υλικού. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία  και προβολή ενός διαφημιστικού σποτ, η δημιουργία ιστοσελίδας (www.psiloritis.eu) και η έκδοση μιας σειράς εντύπων όπως αφίσες, έντυπα υποπεριοχών, θεματικά φυλλάδια, τουριστικός οδηγός, χάρτης, βασικό έντυπο προβολής και κάρτες. Επίσης προχώρησε σε καταχωρήσεις σε τουριστικούς οδηγούς και έντυπα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος.
Τέλος δόθηκε η δυνατότητα σε φορείς της περιοχής να προχωρήσουν στην έκδοση θεματικών εντύπων μέσω των οποίων προβάλλονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δήμων ή των περιοχών τους. 
Για την υλοποίηση της δράσης εντάχθηκαν 4 φορείς της περιοχής οι οποίοι πραγματοποίησαν συνολικά 11 παρεμβάσεις.

Αναλυτικός Κατάλογος Εργων


Συνεργασίες

Η αύξηση της εξωστρέφειας της περιοχής, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη της ικανότητας δικτύωσης και συνεργασίας αλλά και η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος μέσω της συμπληρωματικότητας στις δράσεις του άξονα 1 είναι ο στόχος της παρούσας ενέργειας.
Στο πλαίσιο του άξονα 2 εντάχθηκαν 3 έργα ένα εκ των οποίων αφορά διατοπική – διαπεριφερειακή συνεργασία που στόχο είχε την ενίσχυση και εμψύχωση της συνεργασίας μεταξύ των νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας και δύο διακρατικές συνεργασίες οι οποίες αφορούσαν η πρώτη την ανταλλαγή τεχνογνωσία για την καθιέρωση του τοπικού εμπορικού σήματος και η δεύτερη την ανάδειξη των σπουδαίων γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής του Ψηλορείτη μέσα από το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων .

Αναλυτικός Κατάλογος Εργων

 

Το..Plus  του τοπικού μας σχεδίου

Το PLUS στο πρόγραμμα εκφράζει  το «επιπλέον» το «+»  που πρέπει να συμπληρώσει τα επιτυχημένα χαρακτηριστικά των προηγούμενων φάσεων της LEADER. Το «επιπλέον» αφορά κυρίως την εφαρμογή πιλοτικών δράσεων και δράσεων δικτυώσεων και συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο.
Η ΟΤΔ σχεδίασε και στη συνέχεια ενημέρωσε και εμψύχωσε την τοπική κοινωνία για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών οι οποίες αν και είχαν χαμηλό χρηματοδοτικό μέγεθος στο συνολικό τοπικό της σχέδιο, εξέφραζαν το όραμα της περιοχής και έθεταν τις βάσεις για την αλλαγή της αντίληψης των φορέων και των κατοίκων της για τα χαρακτηριστικά της τοπικής ανάπτυξης.  Η αλλαγή αυτή σχετίζεται εκτός των άλλων, με την καθιέρωση συλλογικών σχημάτων συνεργασίας και τοπικών συμφώνων ποιότητας,  αλλά και με την πεποίθηση ότι για να σταθεί ανταγωνιστικά η τοπική οικονομία στο περιβάλλον της «παγκοσμιοποίησης» πρέπει να αναζητούνται συνεχώς νέοι –καινοτόμοι τρόποι παραγωγής και προώθησης των τοπικών ποιούντων και υπηρεσιών.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά μερικές απο τις ενέργειες που θεωρούμε ότι αποτελούν το plus του σχεδίου μας..

Ψηλορείτη Γεύσεις

Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας

Δίκτυο Επιχειρήσεων "ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ Α.Ε"

 


Για να είστε Ενήμεροι..

Εάν θέλετε να σας στέλνουμε ενημερωτικό δελτίο, συμπληρώστε τα παρακάτω :

Όνομα
Email

 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD - LEADER


Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Ψηλορείτη


EMBLEMATIC


Δες ποιό πρόγραμμα υλοποιείται στον τόπο σου


RIS3Crete


Δομές Στήριξης - ΚΕΦΥ ΚΡΗΤΗΣ


ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


ΤοπΣΑ - Α.Σ Συν-Κοινωνία Απασχόλησης


TOΠΕΚΟ - Α.Σ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  Ο.Τ.Α
Δραστηριότητες του Αναπτυξιακού φορέα της ευρύτερης περιοχής του Ορεινού Ογκου του Ψηλορείτη.
 Τηλέφωνο επικοινωνίας Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2834031402, 2834031793