loading

Προκηρύξεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2

Δημοσιεύτηκε την 25-04-2023

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2
Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της υπ’ αριθ 71/22.03.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (Μέτρο 19.2 παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα)

Δημοσιεύτηκε την 21-04-2023

Αξονας 3 ΠΑΑ - Γενικά στοιχεία

Αποστολή σελίδας σε φίλο  

Το Πρόγραμμα  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, "Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»", έχει τέσσερεις άξονες :


Αξονας 1: "Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας,της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα"

Αξονας 2 : "Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων"

Αξονας 3 : Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας"

Αξονας 4: Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader"

Οι παρεμβάσεις του Άξονα 3 στοχεύουν κυρίως στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση δραστηριοτήτων εκτός της γεωργίας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και στην αναστροφή των δυσμενών τάσεων της πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε μια  ελκυστικότερη ύπαιθρο με προοπτικές ήπιας ανάπτυξης.

Ουσιαστικά ο άξονας 3 αποτελεί την συνέχεια των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αναπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) τόσο  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όσο και των ΠΕΠ.

Συγκεκριμένα οι περιοχές που θα εφαρμοσθεί είναι οι ίδιες που υλοποιήθηκαν τα ΟΠΑΑΧ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Η διαφορά του με τον άξονα 4, βασίζεται ουσιαστικά στις ιδιαιτερότητες της προσέγγισης LEADER.

Το περιεχόμενο και των δύο αξόνων είναι σχεδόν το ίδιο. Ο άξονας 4 εμπεριέχει απλώς και τμήμα των δράσεων του άξονα 1, ενώ διαφοροποιείται και σε ορισμένες από τις προϋποθέσεις του άξονα 3. Επίσης ο άξονας 3 εφαρμόζεται κυρίως σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως ορεινές-μειονεκτικές ενώ ο άξονας 4 εφαρμόζεται για πρώτη φορά και σε πεδινές περιοχές.

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι κατά κανόνα στις περιοχές που υλοποιείται ο άξονας 3 δεν μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις του άξονα 4.

Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή που εφαρμόζεται ο άξονας 4 για το τοπικό μας πρόγραμμα. Συγκεκριμένα εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι περιοχές που εντάσσονται στο τοπικό μας πρόγραμμα και κατά την Γ’ προγραμματική περίοδο αποτελούσαν περιοχές των ΟΠΑΑΧ Μαλεβυζίου και Μυλοποτάμου καθώς και η πρώην επαρχία Αμαρίου.

Στις περιοχές αυτές ανήκουν οι Δήμοι Ζαρού, Ρούβα,Κρουσώνα, Τυλίσου από τον Νομό Ηρακλείου,και οι Δήμοι Ανωγείων, Γεροποτάμου, Κουλούκωνα, Κουρητών, Συβρίτου καθώς και η Κοινότητα Ζωνιανών απο τον Νομό Ρεθύμνης.

Στην προηγούμενη εφαρμογή των ΟΠΑΑΧ η εταιρία μας είχε παίξει ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίησή τους, αποτελώντας, όπως και άλλες Αναπτυξιακές Εταιρίες της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, ένα αποκέντρωμένο μηχανισμό για την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού,παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντικές υπηρεσίες προς το Υπουργείο και την Περιφέρεια Κρήτης.

Είναι πολύ πιθανό, να συμμετέχουν στην υλοποίηση του άξονα 3 και πάλι οι Αναπτυξιακές Εταιρίες, αν και δεν υπάρχει κάτι επίσημο αυτή την στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μας θα ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για το πρόγραμμα μέ κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σχετικά έγγραφα :

Κοινή Yπουργική Aπόφαση (ΚΥΑ 4424/Αρ.Απ.721/2-06-1010) με θέμα «Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ)»

Ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα από το site του Υπουργείου 

Επιστροφή στο κεντρικό menu

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD - LEADER


Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Ψηλορείτη


GEO-IN


EMBLEMATIC


RIS3Crete


Δες ποιό πρόγραμμα υλοποιείται στον τόπο σου


ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  Ο.Τ.Α
Δραστηριότητες του Αναπτυξιακού φορέα της ευρύτερης περιοχής του Ορεινού Ογκου του Ψηλορείτη.
 Τηλέφωνο επικοινωνίας Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2834020306, 2834031606, 2834031793